Združenie turizmu

Združenie turizmu Terchová je vo¾né združenie podnikate¾ov v oblasti cestovného ruchu a v súvisiacich oblastiach, s pôsobnosťou v obci Terchová, Vrátna. ZTT pôsobí ako TIK – Turisticko – informaèná kancelária. Hlavným poslaním je podpora rozvoja turizmu, koordinácia – prepojenie všetkých podnikate¾ov zainteresovaných v cestovnom ruchu, presadzovanie spoloèných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu. Turistický marketing doma i v zahranièí – zabezpeèovať spoloènú propagáciu, zúèastòovať sa na akciách a výstavách cestovného ruchu doma i v zahranièí ako spoluúèastník s inými podobnými subjektmi a organizáciami zo Slovenska. Spoluorganizátor kultúrnych a športových podujatí a aktivít v Terchovej, Vrátnej, ich propagácia v zariadeniach cestovného ruchu. Informácie o možnostiach turistických výletov po znaèkových chodníkoch v Malej Fatre. Informácie o možnostiach návštevy vzdialenejších atraktivít a zaujímavostí, ako sú jaskyne, múzeá, skanzeny, hrady, zámky, termálne kúpaliská, kultúrne, folklórne aj športové podujatia. Ponuka turistických sprievodcov, turistických máp. Informácie o prevádzke lyžiarskych prepravných zariadení, lyžiarskej školy, snehové pomery. Informácie o možnostiach ubytovania pre skupiny aj pre jednotlivcov v zariadeniach rôzneho typu – v hoteloch, penziónoch, chatách, ale aj v súkromí.

Turistická informaèná kancelária
ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, tel./fax.: +421 41 5695 307, +421 41 5993 100

Èlenovia združenia

Hotel Diery
Hotel Gavurky
Hotel Boboty
Hotel Gold
Hotel Mak
Penzión Vyhnaná
Penzión Zvonèek
Penzión Šibenica
Penzión Goral – Stráòava
Penzión Šuštiak
Penzión Pod Skalným mestom Penzión Montana
Penzión Luka
Penzión Terchová
Penzión Pri Hati
Penzión Stará Škola
Penzión Biely Potok
Penzión Malá Fatra
Penzión ¼udmila
Privát Anna
Privát Jaroslav Ondruš
Privát J. Laurenčík
Privát Viktor Ïurko
Privát Viera Rechtoríková
Privát Anna Zaòová
Privát S. Tlacháè
Privát R. Patrnèiak
Privát Balát
Privát Stefan Tlacháè
Privát Eva Matejová
Privát Anton Dybala
Privát Cingel
Chata Olga
Chata Bernard Holúbek
Chata na Grúni
Chata Božka
Chata Rovienka
Chata Mirka
Chata Sona
Drevenice Jánosikov dvor
Drevenica Dubec
Drevenica Gabika
Chata Sylvia
Chata Dada
Chata Uhorcík, p. Chrapciak
Chata Pri Jánošíku
Chata Zuzana
Chalupa Pod Lipami
Chalupa Vaclav
Chata Pod Kopcom
Water a Skiacademy
RAW Vrátna – p. Riecky
Fatra Ski
Alpinka- p. Bistár