Bank – Slovenska sporitelna

ul. sv. Cyrila a Metoda
041/5695246

Opening hours
Monday – Friday : 08:00-12:00 12:30-15:30